Konkursy

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Poddziałanie  5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, Wiedza Edukacja Rozwój.

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty przewidujące przygotowanie programu rozwojowego, podnoszącego jakość kształcenia danej uczelni, która przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo i/lub położnictwo.

Wydatki bezpośrednie muszą ściśle odnosić się do realizacji działań związanych z opracowaniem i realizacją programu rozwojowego na uczelni i mogą dotyczyć m. in.:

- opracowania i wdrożenia uczelnianego programu stypendialnego dla studentów kierunku pielęgniarstwa i/lub położnictwa;
finansowania zajęć dodatkowych wykraczających poza standardowy program kształcenia;
- działań mających na celu dostosowanie jakości warunków i zasad odbywania obowiązkowych praktyk do wymogów Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży, takich jak: zastąpienie zasady bezpłatnych praktyk i staży odpłatnymi, finansowanie wynagrodzenia opiekuna staży/praktyk w wysokości maksymalnej 40% jego podstawowego wynagrodzenia;
- finansowania ponadprogramowych, płatnych praktyk zawodowych w wymiarze minimalnie 160 godzin;
- zwrotu kosztów dojazdu i zakwaterowania studentów odbywających praktyki poza miejscem zamieszkania.

Termin składania wniosków o dofinansowanie: 07.12.2015 r. do 05.02.2016 r.
https://www.power.gov.pl/nabory/53-wysoka-jakosc-ksztalcenia-na-kierunkach-medycznych-1/


Więcej informacji na stronie serwisu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: www.power.gov.pl

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

W przedstawionych poniżej konkursach Uczelnia może uczestniczyć jako partner lub podwykonawca prac naukowych i ekspertyz naukowo-badawczych.

Działanie  1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw  Poddziałanie 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej.

W ramach Działania 1.1, Poddziałania 1.1.2 dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują wyłącznie prace rozwojowe z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej.

Termin składania wniosków o dofinansowanie: 07.01.2016 r. – 29.02.2016 r.

https://www.poir.gov.pl/nabory/11-projekty-br-przedsiebiorstw-112-prace-br-zwiazane-z-wytworzeniem-instalacji-pilotazowejdemonstracyjnej/

Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R  Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

W ramach niniejszego konkursu można otrzymać dofinansowanie na  projekty polegające na wdrożeniu innowacji technologicznych – własnych lub nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych.

Termin składania wniosków o dofinansowanie: 07.12.2015 r. – 20.01.2016 r.
https://www.poir.gov.pl/nabory/32-wsparcie-wdrozen-wynikow-prac-br-322-kredyt-na-innowacje-technologiczne/

 

 

Poddziałanie 4.1.1 Badania naukowe i prace rozwojowe.
W ramach niniejszego konkursu dofinansowanie udzielane jest na realizację projektu, który obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 25 rozporządzenia nr 651/2014 (projekt w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania).
Projekt może być realizowany wyłącznie w ramach konsorcjum. Wymagamy, aby konsorcjum składało się z nie więcej niż 5 podmiotów, którymi mogą być: co najmniej jedna jednostka naukowa i co najmniej jedno przedsiębiorstwo. Liczba przedsiębiorstw musi stanowić co najmniej 50% liczby wszystkich członków konsorcjum.
Termin: 21.10.2015 r. – 19.11.2015 r.
https://www.poir.gov.pl/nabory/41-badania-naukowe-i-prace-rozwojowe-414-projekty-aplikacyjne/

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.
W ramach niniejszego konkursu dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania).
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie przedsiębiorstwa duże, niespełniające kryteriów mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa.
W ramach projektu podwykonawstwo części prac merytorycznych można zlecać wyłącznie uczelni publicznej, państwowemu instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę.
Termin: 14.10.2015 r. – 30.11.2015 r.
https://www.poir.gov.pl/nabory/11-projekty-br-przedsiebiorstw-111-badania-przemyslowe-i-prace-rozwojowe-realizowane-przez-przedsiebiorstwa/

 
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.
Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.
Wykonawcą usług, o których mowa powyżej, mogą być jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r., poz. 1620, z późn. zm.), posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki.
Termin: 31.08.2015 r. – 30.12.2015 r.
https://www.poir.gov.pl/nabory/23-proinnowacyjne-uslugi-dla-przedsiebiorstw-234-ochrona-wlasnosci-przemyslowej/+

Więcej informacji na stronie serwisu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój https://www.poir.gov.pl/

Program Operacyjny WRPO 2014+
Poddziałanie 7.1.1 Aktywna integracja - projekty pozakonkursowe realizowane przez OPS, MOPR i PCPRO.
W ramach naboru, mogą być realizowane projekty z zakresu wsparcia działań, mających na celu integrację i aktywizację społeczno-zawodową osób, rodzin/grup/środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Termin: od 14-09-2015 do 30-10-2015
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/64

Program Operacyjny WRPO 2014+
Poddziałanie 6.2 Aktywizacja zawodowa - projekty konkursowe.
W ramach naboru, mogą być realizowane projekty z zakresu aktywizacji zawodowej, w tym zatrudnienia wspomaganego dla osób bezrobotnych.
Termin: od 02-11-2015 do 13-11-2015
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/73

Program Operacyjny WRPO 2014+
Poddziałanie 7.2.1 - Aktywna integracja - projekty konkursowe.
W ramach naboru, mogą być realizowane projekty z zakresu wsparcia działań, mających na celu integrację i aktywizację społeczno-zawodową osób, rodzin/grup/środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Termin: od 02-11-2015 do 13-11-2015
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/70


Program Operacyjny WRPO 2014+
Poddziałanie 6.3.1 - projekty konkursowe.
W ramach naboru, mogą być realizowane projekty z zakresu wsparcia osób planujących rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej.
Termin: od 02-11-2015 do 16-11-2015
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/69


Program Operacyjny WRPO 2014+
Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi - projekty konkursowe.
W ramach naboru, mogą być realizowane projekty m. in. z zakresu tworzenia miejsc opieki nad dziećmi do trzeciego roku życia, wydłużania czasu pracy żłobków, aktywizacji zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.
Termin: od 23-11-2015 do 07-12-2015
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/68


Program Operacyjny WRPO 2014+
Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – projekty konkursowe.
W ramach naboru, mogą być realizowane projekty służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe.
Termin: od 28-12-2015 do 25-01-2016
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/67

Więcej informacji na stronie Serwisu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego: http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/


Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.
Konkurs ma na celu wyłonienie projektu, w ramach którego utworzone zostanie narzędzie służące ocenie jakości usług Publicznych Służb Zatrudnienia w zakresie uproszczonego systemu dopuszczania do pracy cudzoziemców. W ramach konkursu do dofinansowania zostanie wyłoniony jeden projekt.
Termin: od 30.10.2015 do 10.11.2015
http://www.power.gov.pl/nabory/24-modernizacja-publicznych-i-niepublicznych-sluzb-zatrudnienia-oraz-lepsze-dostosowanie-ich-do-potrzeb-rynku-pracy-1/

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe / 1.2.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy (Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego) - województwo wielkopolskie.
W ramach naboru, mogą być realizowane projekty dot. wsparcia indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych (bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, w tym w szczególności osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy).
Termin: od 2.11.2015 do 13.11.2015
http://www.power.gov.pl/nabory/12-wsparcie-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-na-regionalnym-rynku-pracy-projekty-konkursowe-121-wsparcie-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-na-regionalnym-rynku-pracy-wsparcie-udzielane-z-europejskiego-funduszu-spolecznego-wojew/


Więcej informacji na stronie Serwisu Programu Wiedza Edukacja Rozwój: http://www.power.gov.pl/