Projekty ze środków POKL

Biuro Projektów Unijnych PWSZ im. St. Staszica w Pile w latach 2007-2015 zrealizowało następujące  projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:


„Równy start. Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów ścisłych dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I roku kierunków politechnicznych".
Celem projektu była poprawa jakości kształcenia kadr inżynierskich w PWSZ im. St. Staszica w Pile. W ramach projektu prowadzono zajęcia wyrównawcze z matematyki
i fizyki, z których w czasie trwania całego projektu skorzystało ponad 600 studentów. Projekt realizowano w latach 2008-2013.

Pilska uczelnia od roku akademickiego 2009/2010 realizowała projekt pod nazwą „Start do kariery - przygotowanie studentów i absolwentów PWSZ w Pile do wejścia na rynek pracy".
Dzięki niemu w latach 2009-2013 zorganizowane zostały następujące przedsięwzięcia:
• cykl doradczy „Poznaj swoje predyspozycje", który obejmował Program Doradztwa Personalnego „Spadochron" oraz ocenę predyspozycji zawodowych;
• cyk szkoleniowy „Do startu gotowi...", podczas którego uczestnicy zdobyli wiedzę na temat profesjonalnego przygotowania dokumentów aplikacyjnych (także w języku angielsku) oraz poznali techniki autoprezentacji podczas rozmów kwalifikacyjnych.
Projekt ten obejmował również organizację targów pracy, które były nie tylko okazją do prezentacji ofert pracy, ale także wzajemnych oczekiwań pomiędzy kandydatami a pracodawcami.
Bardzo interesująca okazała się możliwość odbycia 10-miesięcznych staży zawodowych w wybranych firmach. Zostały na nie zakwalifikowani najlepsi absolwenci Uczelni, każdego roku po 6 osób z różnych kierunków. Cały projekt trwał do 2013 roku, zatem staże objęły w sumie 18 absolwentów. Comiesięczne wynagrodzenie (w wysokości 2400 zł brutto) opłacane było ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


„Akademia przedsiębiorczości". Ideą projektu było udzielnie, w szczególności absolwentom PWSZ, osobom do 25 roku życia, wchodzącym po raz pierwszy na rynek pracy oraz osobom bezrobotnym zamieszkującym powiat pilski, wsparcia w postaci bezpłatnych szkoleń i doradztwa z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, a także bezzwrotnych dotacji na założenie działalności gospodarczej. Z dotacji w wysokości 40 tysięcy złotych skorzystało 20 uczestników projektu. Celem projektu była promocja przedsiębiorczości i wzrost samozatrudnienia w regionie.

„Akademia przedsiębiorczości II”, której celem było ułatwienie bezrobotnym niepełnosprawnym mieszkańcom powiatów pilskiego i złotowskiego założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Ze wsparcia w postaci bezzwrotnych dotacji w wysokości 40 tys. złotych, szkoleń i doradztwa biznesowego w latach 2013-2015 skorzystało 18 uczestników projektu.

„Nauczyciel – kreator szkolnego sukcesu”.
Celem projektu było podniesienie kwalifikacji, kompetencji metodycznych i merytorycznych oraz wzrost motywacji do pracy wśród nauczycieli z terenów powiatu pilskiego, złotowskiego i czarnkowsko-trzcianeckiego.
W projekcie wzięli udział nauczyciele ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowych z powiatu pilskiego, złotowskiego oraz czarnkowsko-trzcianeckiego:
- zamieszkujący lub zatrudnieni na terenach wiejskich;
- nauczyciele przedmiotów zawodowych zamieszkujący tereny wiejskie, miejsko - wiejskie i miast do 25tys. mieszkańców.
W latach 2013-2015 ze szkoleń i warsztatów oferowanych w projekcie skorzystało ponad 300 nauczycieli.
 
Pilska PWSZ w latach 2008, 2009 i 2010 pozyskała, w ramach projektu "Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych", finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, środki na pokrycie kosztów kształcenia czynnych zawodowo pielęgniarek i pielęgniarzy. Do tej pory 217 uczestników studiów pomostowych otrzymało dofinansowanie, umożliwiające bezpłatne odbycie studiów niestacjonarnych na kierunku pielęgniarstwo.