Praktyki krok po kroku

ORGANIZACJA STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH
DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH

Przed rozpoczęciem praktyki student powinien:

  • zapoznać się z dokumentami na stronie Biura Praktyk Studenckich, w szczególności z Regulaminem praktyk zawodowych;
  • pobrać program praktyki oraz kartę weryfikacji efektów kształcenia.

W ramach każdej specjalności lub kierunku powołany jest opiekun praktyki z ramienia Uczelni, z którym należy omówić dokumenty dotyczące praktyki (zakres praktyk, ich program, spodziewane efekty). 

Jeśli student decyduje się na realizację praktyki we własnym zakresie to:

  • pobiera ze strony Biura Praktyk Studenckich oświadczenie, które czytelnie wypełnia pracodawca,
  • student składa oświadczenie w Biurze Praktyk Studenckich, co najmniej na tydzień przed rozpoczęciem praktyki. Na tej podstawie otrzymuje dwa egzemplarze skierowania na praktyki oraz dzienniczek praktyk.

Jeśli student chciałby skorzystać z ofert praktyk zaproponowanych przez Uczelnię, powinien zgłosić się do pracownika Biura Praktyk Studenckich z miesięcznym wyprzedzeniem.

Po zrealizowanych praktykach:

  • jeden egzemplarz skierowania, potwierdzonego przez pracodawcę, należy zwrócić do Biura Praktyk Studenckich,
  • dzienniczek praktyk (wypełniony zgodnie z wymaganiami opiekuna praktyki z ramienia Uczelni), wraz z kartą weryfikacji efektów kształcenia, należy zdać opiekunowi praktyki, w terminie przez niego ustalonym, w celu zaliczenia i oceny praktyki,
  • należy uzupełnić ankietę dotyczącą ich organizacji. Ankieta dostępna jest w zakładce Ankieta oraz u pracowników Biura Praktyk Studenckich.

W przypadku studentów pracujących zgodnie ze studiowaną specjalnością istnieje możliwość zaliczenia praktyki na podstawie zaświadczenia i karty weryfikacji efektów kształcenia (która jest załącznikiem do programu praktyki, studiowanej specjalności czy kierunku). Uzupełnione przez studentów dokumenty w terminie rozliczania praktyki, należy przedstawić opiekunowi praktyki z ramienia Uczelni, celem uzyskania zaliczenia i oceny.

UWAGA!

  1. Student w żadnym wypadku nie może odbywać praktyki bez skierowania wydanego przez Biuro Praktyk Studenckich.
  2. Studenci zobowiązani są do przystąpienia do ubezpieczeń NW (obowiązkowe dla wszystkich studentów) oraz OC (w szczególności dla studentów kierunków Instytutu Ochrona Zdrowia).
  3. Skierowanie do medycyny pracy wydawane jest w Biurze Praktyk Studenckich. Skierowanie to otrzymują wszyscy studenci na kierunkach prowadzonych przez Instytut Ochrony Zdrowia. Dla pozostałych studentów skierowanie do medycyny pracy wydawane jest na życzenie pracodawcy. 

Dane kontaktowe:
Biuro Praktyk Studenckich
Rektorat, budynek B, p. 107
godz. 7.30 – 15.30
tel. 67 352 26 66