Obieg dokumentów w Instytucie Politechnicznym

Student uzgadnia z opiekunem miejsce odbywania praktyki i możliwość zrealizowania programu praktyk studenckich.

Student realizuje praktykę w określonym w skierowaniu czasie. Praktyki mogą odbywać się w innym terminie niż planowany (wynikający z toku studiów). W takiej sytuacji, student musi złożyć pismo do Dyrektora Instytutu. Po otrzymaniu zgody, pracownicy Biura praktyk studenckich wystawią skierowanie na praktykę.

Przed rozpoczęciem praktyki student powinien:

Dokumenty potrzebne do realizacji i zaliczenia praktyki: oświadczenie, skierowanie, dziennik praktyk, program praktyk (sylabus), karta weryfikacji efektów kształcenia

  1. Student pobiera oświadczenie dostępne w zakładce Dokumenty do pobrania lub bezpośrednio w Biurze praktyk studenckich. Na oświadczeniu wymagany jest czytelny podpis przedstawiciela zakładu pracy.
  2. Uzupełnione oświadczenie student przynosi do opiekuna praktyki do jego akceptacji.
  3. Zaakceptowane przez opiekuna praktyki oświadczenie student przynosi do Biura praktyk studenckich co najmniej na tydzień przed rozpoczęciem praktyki. Na tej podstawie otrzymuje dwa egzemplarze skierowania na praktykę.

UWAGA: Jeden egzemplarz skierowania po podpisaniu przez osobę upoważnioną z zakładu pracy należy oddać do Biura praktyk studenckich.

  1. W dzienniku praktyk należy uzupełnić pierwszą stronę (nazwa Uczelni, kierunek, specjalność, imię i nazwisko, numer albumu). Po wypełnieniu pierwszej strony wszystkie dzienniczki powinny zostać zebrane przez starostę grupy lub opiekuna i przekazane do sekretariatu celem podpisu przez Dyrektora Instytutu.

UWAGA: Jeden dzienniczek obejmuje wszystkie planowane praktyki.

  1. Po zrealizowanych praktykach należy:
  • zdać opiekunowi praktyki dzienniczek praktyk (wypełniony zgodnie z wymaganiami opiekuna praktyki z ramienia Uczelni) wraz z kartą weryfikacji efektów kształcenia w terminie przez niego ustalonym,
  • uzupełnić ankietę dotyczącą organizacji studenckich praktyk zawodowych, dostępną zakładce Ankieta oraz u pracowników Biura praktyk studenckich.