Organizacja i przebieg studiów

Plan studiów dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017 i następnych   (pobierz)

Plan studiów dla studentów, którzy rozpoczęli studia do roku akademickiego 2015/2016 (pobierz)

  1. Studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo trwają nie krócej niż 6 semestrów.
  2. Liczba godzin zajęć i praktyk nie może być mniejsza niż 4720.
  3. Liczba punktów ECTS wynosi nie mniej niż 180.
  4. Studia mają profil praktyczny.
  5. Kierunek studiów mieści się w obszarze kształcenia z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.
  6. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat pielęgniarstwa


MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH ORAZ PUNKTÓW ECTS

Grupy szczegółowych

efektów kształcenia

Godziny

Punkty ECTS

  A. Nauki podstawowe

480

16

  B. Nauki społeczne z językiem angielskim

360 + 120 = 480

16

  C. Nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej

600

24

  D. Nauki w zakresie opieki specjalistycznej

860

34

  Zajęcia praktyczne

1100

55

  Praktyki zawodowe

1200

30

  Egzamin dyplomowy

5

  Razem

4720

180

 

Egzamin dyplomowy

Studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo kończą się egzaminem dyplomowym, składającym się z części teoretycznej i praktycznej.

Egzamin dyplomowy, po złożeniu pracy dyplomowej, obejmuje sprawdzenie zasobu wiedzy (test składający się ze 100 pytań z zakresu podstaw pielęgniarstwa, etyki zawodu pielęgniarki i pielęgniarstw klinicznych) i umiejętności praktycznych zdobytych w całym okresie studiów. Po pomyślnym zdaniu testu i egzaminu praktycznego następuje obrona pracy licencjackiej.

Prace dyplomowe powstające w Instytucie Ochrony Zdrowia są pracami posiadającymi znamiona prac naukowych w ramach nauk biomedycznych i społecznych. Wobec tych prac zastosowanie mają międzynarodowe wytyczne oraz zwyczaje i standardy przyjęte w tych dziedzinach nauki.
W pracy dyplomowej student powinien wykazać się ogólną znajomością dyscypliny naukowej związanej z tematem pracy, umieć połączyć elementy wiedzy teoretycznej z zagadnieniami praktycznymi, wykazać się znajomością literatury i źródeł w zakresie opracowywanego tematu.

Szczegółowe wytyczne      Pobierz plik PDF