Harmonogram wsparcia w projekcie CSM

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie
pn.”Centrum Symulacji Medycznychkierunku Pielęgniarstwo w PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile”,
realizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Stanisława Staszica w Pile
w partnerstwie ze Szpitalem Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica w 2018 r.
 
 
Uwaga: Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie
zostanie uzupełniony o szkolenia, kursy, staże planowane na 2019 i 2020 r., niezwłocznie po uzyskaniu szczegółowych informacji
o terminach oraz nie później, niż 30 dni przed planowanym udzieleniem wsparcia. 
 
 
Projekt Centrum Symulacji Medycznych na kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile
realizowany będzie na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej V. Wsparcie dla obszaru
zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, zawartej z Ministerstwem Zdrowia – Instytucją Pośredniczącą.