Centrum Symulacji Medycznych

NOWOCZESNE CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH DLA STUDENTÓW PIELĘGNIARSTWA
Ćwiczenia przypadków skomplikowanych i rzadkich oraz sprawdzenia wiedzy i umiejętności praktycznych w warunkach klinicznych, ale w bezpiecznym środowisku, w którym popełnienie błędu nie powoduje krzywdy pacjenta. Tak właśnie uczyć będą się studenci pielęgniarstwa w Państwowej Wyższe Szkole Zawodowej im. St. Staszica w Pile.

W grudniu 2017 roku,  Rektor PWSZ w Pile – prof. nadzw. dr hab. Donat Mierzejewski, podpisał w Ministerstwie Zdrowia, umowę o dofinansowanie CSM. Całkowity koszt powstania tego najnowocześniejszego centrum kształcenia medycznego w regionie, to 2 mln 557 tys. zł. Co ważne, powstanie Centrum jest finansowane w 100% ze środków zewnętrznych: 15% stanowi dotacja celowa z Ministerstwa Zdrowia, a 75% pochodzi ze środków unijnych.

Dzięki Centrum, nauka i doskonalenie procesu diagnostyczno-terapeutycznego odbywać się będzie z wykorzystaniem kilkudziesięciu symulowanych scenariuszy klinicznych w specjalistycznych pracowniach multimedialnych, przypominających oddział szpitalny z użyciem zaawansowanego symulatora pacjenta i tzw. trenażerów, umożliwiających naukę praktyczną.

Stopień realizmu symulacji może być bardzo różny. W PWSZ w Pile służyć temu będą:

  • 1 sala opieki pielęgniarskiej "wysokiej wierności" z pomieszczeniem kontrolnym i pomieszczeniem do analizy zajęć
  • 4 sale symulacji "niskiej wierności"

Studenci odbywać będą ćwiczenia przypadków skomplikowanych i rzadkich oraz sprawdzą swoją wiedzę i umiejętności praktyczne w warunkach klinicznych w bezpiecznym środowisku, w którym popełnienie błędu nie spowoduje krzywdy pacjenta.
Centrum umożliwi naukę umiejętności technicznych z wykorzystaniem trenażerów prostych i zaawansowanych m.in. do cewnikowania, uzyskiwania dostępów donaczyniowych, symulacji laparoskopii i innych zabiegów medycznych.

Symulację medyczną uznaje się za najnowocześniejszą i jedyną metodę nauczania postępowania praktycznego w stanach zagrożenia życia i procedur inwazyjnych na etapie szkolenia przeddyplomowego. Dzięki temu wyposażeniu i specjalnie przeszkolonym wykładowcom/trenerom, studenci kierunku pielęgniarstwo, będą doskonale przygotowani do wykonywania zawodu.

OFERTY PRACY W CMS - NABÓR NA SZKOLENIA I STANOWISKA - tutaj


Projekt Centrum Symulacji Medycznych na kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile
realizowany będzie na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej V. Wsparcie dla obszaru
zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, zawartej z Ministerstwem Zdrowia – Instytucją Pośredniczącą.