Konferencja ZAGROŻENIA DLA INTEGRACJI

 

Szanowni Państwo,
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, Uniwersytet w Poczdamie, Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu oraz Fundacja im. Róży Luksemburg, organizują w dniach
12-13 maja 2016 r. w PWSZ w Pile, Międzynarodową Konferencję Naukową z udziałem naukowców z Polski, Niemiec, Słowacji oraz innych państw.

Obrady i dyskusje mają dać odpowiedz na pytanie - w jakiej kondycji znajduje się Unia Europejska w drugiej dekadzie XXI wieku, jakie są drogi wyjścia z istniejącego kryzysu oraz strategie rozwojowe na przyszłość.

Punkty ciężkości prezentowanych wystąpień będą koncentrowały się wokół najważniejszych problemów polityczno-ustrojowych, społecznych i gospodarczych, z którymi skonfrontowana została Unia Europejska w obecnym stuleciu.         

W wystąpieniach i w dyskusji punktami ciężkości będą następujące zagadnienia:
 • problem migracji i uchodźców
 • populizm, demagogia i radykalizm w państwach członkowskich UE
 • kryzys finansowy strefy euro
 • niewydolność WPZiB oraz WPBiO (konflikt na Ukrainie, stosunek do Rosji, konflikt na Bliskim Wschodzie)
 • załamanie się Europejskiej Polityki Sąsiedztwa (Partnerstwo Wschodnie, Partnerstwo dla Modernizacji, Unia dla Śródziemnomorza)
 • brak perspektyw na nowe rozszerzania
 • nieskuteczność wspólnej polityki energetycznej
 • rozbieżności w zakresie polityki klimatycznej
 • brak wyraźnej docelowej koncepcji ustrojowo-politycznej dla UE
 • nawarstwianie się problemów społecznych (wysokie bezrobocie zwłaszcza wśród młodzieży, zjawisko prekariatu i wykluczenia społeczne)
 • trudności z realizacją Partnerstwa Transatlantyckiego
 • Grexit i perspektywy wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE (Brexit)
 • bezpieczeństwo Polski w kontekscie zagrożeń dla Europy.

Zamiarem organizatorów jest opublikowanie pracy zbiorowej (ok. 15 ark. wyd.) złożonej z przedstawionych na konferencji referatów, raportów z badań i komunikatów naukowych.

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji z referatem, komunikatem naukowym lub głosem w dyskusji.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM - już niedługo

English version

 

DO POBRANIA:
FORMULARZ ZGŁOSZENIA


INSTRUKCJA WYDAWNICZA


 • języki Konferencji: polski, niemiecki i angielski

 


 


KOMITET NAUKOWY
 • JM Rektor PWSZ prof. nadzw. dr hab. Donat Mierzejewski - przewodniczący
 • prof. zw. dr hab. Bogdan Koszel
 • prof. dr hab. Jochen Franzke
 • prof. dr hab. Maciej Walkowski             
 • prof. zw. dr hab. Andrzej Sakson
 • dr Joanna Gwiazdecka, dyrektor przedstawicielstwa Fundacji im. Róży Luksemburg w Warszawie               
 • prof.zw dr hab. Adam Marcinkowski
 • dr hab. Erhard Crome         
 • prof. dr hab. Tadeusz Wallas, dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM                    
 • prof. Ph Dr. Ján Koper, PhD, dziekan Wydziału Stosunków Międzynarodowych UMB w Bańskiej Bystrzycy
 • prof. Ph Dr. Peter Terem, PhD, UMB w Bańskiej Bystrzycy
 • prof. zw. dr hab. Kazimierz Pająk, Instytut Ekonomiczny PWSZ w Pile
 • prof. nadzw. dr hab. Paweł Malendowicz
KOMITET ORGANIZACYJNY
 • prof. nadzw. dr Zbigniew Popławski - przewodniczący
 • dr Michał Bania
 • mgr Sylwester Sieradzki
 • mgr Zofia Jeżewska-Bania
 • mgr Michał Mierzejewski
 • mgr Marian Barełkowski
 • mgr Maciej Gawrysiak
SEKRETARIAT

 • lic. Joanna Han
  e-mail: jhan@pwsz.pila.pl   tel. kontaktowy: + 48 67 35 22 625

 • mgr Grażyna Gołaszewska
 • mgr Łukasz Popławski