Strategia Internacjonalizacji

Strategia Internacjonalizacji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica na lata 2014-2020 ustanowiona została na mocy Uchwały NR X/58/13 SENATU Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Internacjonalizacji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile wraz z towarzyszącymi jej: Deklaracją Polityki Europejskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile oraz Deklaracją Polityki Językowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile.
Proszę kliknąć LPM w tytuł rozdziału aby go odczytać
W Strategii Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisław Staszica w Pile na lata 2007 – 2015 przyjętej uchwałą nr XXIV/208/07 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisław Staszica w Pile z dnia 22 lutego 2007 (s. 87-88) określono Cel Kierunkowy 7 [Rozwoju Uczelni]: Harmonizacja w ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego w ramach, którego wyznaczone zostały ogólne cele oraz misja procesów internacjonalizacji Uczelni, umiejscawiając uczestnictwo w Programie Erasmus na czele listy priorytetów.

Cytując Strategię:

„Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile dotychczas nie uczestniczyła w programach UE w zakresie poprawy mobilności studentów i pracowników dydaktycznych i naukowych poprzez programy Socrates, Erasmus. Ten stan rzeczy jak najszybciej powinien ulec zmianie, ponieważ utrzymywanie i rozszerzanie wymiany jest warunkiem podwyższania mobilności studentów oraz jakości kształcenia.

Punktem wyjścia do rozwoju działalności w tym obszarze jest opracowanie i przyjęcie uchwałą Senatu Deklaracji Polityki Uczelni związanej z realizacją programu Erasmus i złoże-nie wniosku o uzyskanie rozszerzonej Karty Uczelni Erasmusa.

 1. Wystąpienie z Wnioskiem o Kartę Uczelni Erasmusa, upoważniającą do aplikowania o fundusze w ramach Programu Erasmus 2007-2013
 2. Podjęcie starań o nawiązanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi w celu organizowania wymian studentów, pracowników dydaktycznych i administracyjnych
 3. Przystąpienie i dopracowanie wdrożenia systemu ECTS umożliwiającej pełną uznawalność wykształcenia
 4. Wybór uczelni partnerskich i przygotowanie wieloletnich umów określających wspólnie opracowane plany studiów i programy nauczania
 5. Zwiększenie mobilności pracowników naukowych wyjeżdżających w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych
 6. Zwiększenie mobilności studentów - wyjazdy na studia i praktyki w przedsiębiorstwach zagranicznych
 7. Opracowanie umów bilateralnych, zasad rekrutacji... Itp. Oraz wnioskowanie do narodowej Agencji o fundusze na stypendia oraz organizacje wymian
 8. Nawiązanie kontaktów z Urzędem Marszałkowskich Woj. Wlkp. oraz Urzędu Miasta Piły w celu nawiązania partnerstw z uczelniami regionów i miasta partnerskich (WLPK współ-pracuje obecnie z 11 regionami europejskimi, M. Piła z 4 miastami)
 9. Uruchomienie form doskonalenia językowego dla studentów, pracowników naukowych i innych
 10. Polityka internacjonalizacji- zatrudniania pracowników dydaktycznych będących cudzoziemcami
 11. Kontakty międzynarodowe kadry dydaktycznej - początkiem do nawiązania współpracy instytucjonalnej
 12. Wydanie anglojęzycznych materiałów informacyjnych o uczelni (ulotki, foldery, informatory) z myślą o zawiązywaniu kontaktów międzynarodowych (np.. podczas targów edukacyjnych)
 13. Propagowanie informacji dot. Erasmusa
 14. Rozpoczęcie współpracy w ramach programu Comenius (kształcenie nauczycieli)oraz Leonardo da Vinci (staże dla absolwentów i pracowników naukowych).”

W roku 2007 Państwa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile (zwana dalej PWSZ w Pile) zmieniła ukierunkowanie wobec poziomu jakości poprzez zdobycie Rozszerzonej Karty Uczelni Erasmusa. Równolegle z ubieganiem się o EUCX Władze PWSZ w Pile przy wsparciu naszej społeczności akademickiej podjęły współpracę z instytucjami szkolnictwa wyższego z Rosji (2008). W roku akademicki 2013/2014 społeczność akademicki Uczelni podjęła decyzję o aplikowaniu o Erasmus University Charter for Education (ECHE), przystępując tym samym do Programu Erasmus+ (następcy LLP Erasmus).

W rok po złożeniu wniosku o ECHE rozpoczęto prace nad uruchomieniem pierwszej specjalności niefilologicznej w całości prowadzonej w języku angielskim, jej adresatami byli zarówno studenci polscy pragnący zdobyć specyficzne, wysoko wyspecjalizowane kompetencje językowe w dziedzinie ekonomii, jak studenci cudzoziemcy pragnący podjąć studia w PWSZ w Pile.

W ciągu ostatnich 6 lat PWSZ w Pile podpisała umowy dwustronne z 24 instytucjami zagranicznymi, zarówno w ramach jak i poza Programem "Uczenie się przez całe życie" (LLP); w tym czasie Uczelnia brała również udział w międzynarodowym projekcie badawczym,
a także ubiegała się o uczestnictwo w Programie LLP Transversal.

1.1. Program „Uczenie się przez całe życie”

1.1.1. Umowy dwustronne

PWSZ w Pile zawarła pierwsze umowy bilateralne w ramach programu Erasmus w lutym 2010 roku i od tego czasu nawiązała współprace z następującymi instytucjami:


Instytut Ekonomiczny
Ekonomia
Haute Ecole de Province la de Liege BE
Šiaurės Lietuvos Kolegija LT
„1 Decembrie 1918″ University of Alba Iulia RO
Universitatea Romano Americana RO
Izmir University TR
Mehmet Akif Ersoy University Bucak Zeliha Tolunay Applied Technology and Business Administration School TR
Yalova University TR

Instytut Humanistyczny
Filologia
Universitat de Barcelona ES
Universidade A Coruña ES
Universidad del Pais Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea ES
„1 Decembrie 1918″ University of Alba Iulia RO
Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosicach SK
Istanbul Aydin University TR
Mehmet Akif Ersoy University TR
Suleyman Demirel University TR

Politologia
„1 Decembrie 1918″ University of Alba Iulia RO
Univerzita Matej Bel SK
Vysoká škola v Sládkovičove SK
Izmir University TR

Praca Socjalna
Univerzita Matej Bel SK
Yalova University TR


Instytut Ochrony Zdrowia
Fizjoterapia
National Sports Academy „Vasisil Levski” BG
Catholic University of Ruzomberok SK
Istanbul Aydin University TR

Pielęgniarstwo
Catholic University of Ruzomberok SK
Mehmet Akif Ersoy University TR
Suleyman Demirel University TR

Ratownictwo Medyczne
Catholic University of Ruzomberok SK


Instytut Politechniczny
Elektrotechnika
„1 Decembrie 1918″ University of Alba Iulia RO

Mechanika i Budowa Maszyn
Žilinská Univerzita v Zilinie SK

Transport
Žilinská Univerzita v Zilinie SK


Od chwili rozpoczęcia współpracy w ramach Programu Erasmus istotną kwestię stanowiły jakość współpracy i przyszłych mobilności, dlatego zagadnieniami, na które zwracano szczególną uwagę były: kompatybilność i jakość programów kształcenia, języki nauczania, jakość usług dla studentów oraz komunikacja międzyinstytucjonalna. Przyjęta strategia postępowania sprawiła, że każda propozycja współpracy była starannie badana i konsultowana z Instytutowymi Koordynatorami Programu Erasmus, którzy uczestniczyli w wizytach przygotowawczych i/lub dokonywali oceny instytucji partnerskich, w oparciu o dostępne programy kształcenia oraz informacje znalezione w Internecie.

Ponadto w roku akademickim 2011/2012 PWSZ w Pile rozpoczęła realizację wizyt monitorujących w instytucjach partnerskich, celem ustalenia, czy warunki opisane na stronach internetowych oraz w materiałach promocyjnych odpowiadają rzeczywistości. W każdym roku jest także określana rezerwa finansowa na potrzeby przeprowadzenia wizyt monitorujących w sytuacjach kryzysowych dotyczących mobilności studenckich.

1.1.2. Statystyki Mobilności

Intensywne i ukierunkowane na jakość przygotowania spowodowały opóźnienie rozpoczęcia mobilności studentów i pracowników, jednak lat 2007-2014, byliśmy świadkami wielokrotnego wzrostu liczby uczestników programu Erasmus.

Poniżej przedstawione wykresy prezentują, jak ewoluowała aktywność studentów oraz personelu Uczelni w ramach Programu Erasmus od roku akademickiego 2009/2010 wraz z prognozą na 2013/2014.

Całkowity wzrost mobilności - wyjazdy

Mobilności SM – wyjazdy

Mobilności ST – wyjazdy

Kluczową rolę w szybkim rozwoju wszystkich mobilności odgrywa polityka prowadzona przez Władze Kierownictwo Uczelni, ciała kolegialne i społeczność akademicką.

1.2 Inne międzynaraodowe programy współpracy

Do roku 2014 Uczelnia nie uczestniczyła w innych programach współpracy międzynarodowej niż LLP Erasmus, w wyniku odziaływania następujących czynników:
 1. Podjęto decyzję, że we wczesnym etapie udziału w Programie "Uczenie się przez całe życie" głównymi obszarami zainteresowania Uczelni powinny być: rozwój i wysoka jakość oraz możliwie najwyższy wskaźnik mobilności w Programie Erasmus.
 2. Fakt, że PWSZ w Pile kształci studentów tylko w ramach studiów I stopnia (studia licencjackie i studia inżynierskie), wyklucza Uczelnię z uczestnictwa w niektórych programach współpracy międzynarodowej, jak np. Erasmus Mundus.
 3. PWSZ w Pile koncentruje się na osiąganiu efektów kształcenia w ramach Krajowych Ram Kwalifikacji. Ze względu na uwarunkowania formalne, Uczelnia ma ograniczone możliwości prowadzenia badań naukowych. Pomimo tego podejmuje działania na rzecz realizowania prac badawczo-rozwojowych na rzecz gospodarki regionalnej.
 4. Rozwój i uczestnictwo PWSZ w Pile w dalszych programach międzynarodowych zostały usankcjonowane zapotrzebowaniem naszej społeczności akademickiej na uczestnictwo w nich.
Intensywny wzrost zainteresowania międzynarodową mobilnością studentów i kadry akademickiej stwarza popyt na nową współpracę. Dlatego, w najbliższej przyszłości PWSZ w Pile stanie przed koniecznością poszerzenia obszarów mobilności i współpracy międzyinstytucjonalnej. Jednym z potencjalnych nowych obszarów mogą być działania Programu bezpośrednio nawiązujące go Programu Leonardo da Vinci.

1.3. Współpraca międzyinstytucjonalna z podmiotami spoza UE

W 2008 roku Państwowa Szkoła Wyższa Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile rozpoczęła nowy rozdział podpisując umowy z 4 rosyjskimi instytucjami, tym samym rozszerzając zakres współpracy międzynarodowej. Dziś nasza uczelnia ma 6 umów z partnerami z Rosji i Ukrainy.

Nazwa instytucji (w języku polskim) Kraj
Akademia Pedagogiczna o Podyplomowym Wykształceniu Rosja
Międzynarodowy Uniwersytet Przyrody, Społeczeństwa i Człowieka Rosja
Filia Międzynarodowego Uniwersytetu Przyrody, Społeczeństwa i Człowieka w Dubnej Rosja
Filia Państwowego Ogólnokształcącego Wyższego Kształcenia Zawodowego "Państwowy Rosyjski Uniwersytet Handolowo-Ekonomiczny" Rosja
Uniwersytet Managementu i Biznesu Ukraina
Koledż Medyczny w Berdiańsku Ukraina

Wartość dodaną współpracy stanowią:

 • Wspólny program badawczy PWSZ w Pile, Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach oraz Międzynarodowego Uniwersytetu Przyrody, Społeczeństwa i Człowieka w Dubnej dotyczący „Relacji polsko-rosyjskich po upadku Związku Radzieckiego”.
 • Liczne konferencje międzynarodowe organizowane zarówno przez stronę polską, jak i rosyjską.
 • Na płaszczyźnie kulturowej: poprzez krótkoterminowe wymiany studentów i pracowników uczelni udało się częściowo zredukować oddziaływanie sztucznie wytworzonych podziałów pomiędzy reprezentantami krajów uczestniczących.

1.4. Międzynarodowe programy studiów i studia z podwójnym dyplomem

Wspólne programy studiów są celem, do którego PWSZ w Pile dąży od 2011 roku we współpracy z Uniwersytetem Managementu i Biznesu w Berdiańsku. Główne założenie tej kooperacji oparte jest na stworzeniu wspólnych programów studiów dedykowanych ukraińskim studentom polskiego pochodzenia, umożliwiając im studia w Polsce i zdobycie międzynarodowego dyplomu, który w przeciwnym razie mógłby być poza ich zasięgiem. Niestety największą przeszkodę dla sfinalizowania tego projektu stanowią uwarunkowania prawne dotyczące programów kształcenia w obu krajach. W przypadku pomyślnego zakończenia ww. w dalszej perspektywie tworzenia wspólnych programów studiów są międzynarodowe studia na kierunkach Ekonomia i Filologia. Ich stworzenie będzie możliwe dzięki doświadczeniom wyniesionym z uczestnictwa w Programie Erasmus.

2.1. Struktura i zadania

Równolegle do struktury instytucjonalnej narzuconej przez ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym, PWSZ w Pile opracowała strukturę specjalnie przygotowaną na potrzeby rozwoju stosunków międzynarodowych. Strukturę odpowiedzialną także, za obsługę wszystkich przychodzących i wychodzących mobilności Erasmusa.
Zgodnie z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym: strategia internacjonalizacji, deklaracja polityki internacjonalizacji, zgłoszenia do uczestnictwa w programach i projektach międzynarodowych, procedury dotyczące udziału studentów i pracowników w wymianie międzynarodowej, umowy z podmiotami zagranicznymi muszą zostać zaakceptowane przez Senat PWSZ w Pile.
Rektor kieruje działalnością PWSZ w Pile i reprezentuje ją na zewnątrz, a także jest przewodniczącym Senatu. Rektor Uczelni jest również odpowiedzialny za kształtowanie polityki międzynarodowej w sprawach, które nie zostały zastrzeżone dla Senatu. W sprawach dotyczących stosunków międzynarodowych i udziału w międzynarodowych programach Rektor PWSZ w Pile jest wspierany przez Prorektora ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni oraz podległy Prorektorowi pion administracji. Kluczowa rolę w tym kontekście odgrywa Dział Organizacjo-Prawny i Współpracy Międzynarodowej, którego pracownikiem jest Uczelniany Koordynator Programu Erasmus. Z zakresu współpracy międzynarodowej dział ten zajmuje się sprawami dotyczącymi: przychodzących propozycji współpracy, wsparciem i organizacją mobilności, ubieganiem się o fundusze z Programu Erasmus, monitorowaniem współpracy międzynarodowej, opracowaniem strategii promocji międzynarodowej, wsparciem dla pozostałych działów i pionów Uczelni w zakresie współpracy międzynarodowej.
Rektor powołuje pracowników PWSZ w Pile na dwa rodzaje funkcji stworzonych specjalnie dla potrzeb Programu Erasmus: Uczelniany Koordynator Programu Erasmus, Instytutowy Koordynator Programu Erasmus. Obowiązki związane, z pełnieniem funkcji koordynatora uczelnianego lub instytutowego, zostały opisane w specjalnych procedurach.

2.2. Procedury

PWSZ w Pile opracowała zestaw procedur dedykowanych dla realizacji Programu Erasmus (wzorowanych normami ISO 9001-2009). Procedury te określają strukturę, stosunki i zadania jednostek i podmiotów Uczelni odpowiedzialnych za Program Erasmus, jak również zasady dotyczące udziału we wszystkich czterech typach mobilności i standardów kwalifikacyjnych. Powyższe procedury funkcjonują pod wspólną nazwą: „Procedura organizacji i realizacji współpracy międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile”. Dodatkowo Program Erasmus został włączony do Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.
Wykaz Procedur organizacji i realizacji współpracy międzynarodowej PWSZ w Pile:
 • Nr 01.01. Struktura organizacyjna Programu Erasmus w PWSZ w Pile – odnosi się do struktury oraz obowiązków i zadań podmiotów odpowiedzialnych za realizacją Programu Erasmus w PWSZ w Pile.
 • Nr 01.02. Promocja mobilności oraz promocja i identyfikacja wizualna Programu Erasmus w PWSZ w Pile oraz poza nią – implementuje zasady identyfikacji wizualnej ustalone przez Komisję Europejską w uczelnianym systemie identyfikacji wizualnej. Ustala zasady wykorzystania logo Programu „Uczenie się przez całe życie” i logo Programu Erasmus.
 • Nr 01.03. System monitorowania realizowanych mobilności Programu Erasmus – określa politykę oraz procedury odnoszące się do monitorowania realizowanej wymiany studentów i pracowników.
 • Nr 01.04. Nawiązywanie współpracy z podmiotami zagranicznymi – procedura określa kto, na jakim etapie jest odpowiedzialny za nawiązywanie współpracy międzynarodowej. Opisuje dywersyfikację zadań i kompetencji pomiędzy Senat, Rektora, Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus, Instytutowych Koordynatorów Programu Erasmus.
 • Nr 01.05. Zapewnienie jakości w Programie Erasmus – procedura określa podstawowe normy zapewniania jakości i zakres odpowiedzialności.
 • Nr 02.01. Wyjazdy studentów na część studiów (Mobilność SMS Programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014) – procedura obowiązuje przez okres jednego roku akademickiego i określa: zasady aplikowania, metodologię oceny wniosków, procedury realizacji wyjazdów na część studiów i zasady ich rozliczania.
 • Nr 02.02. Wyjazdy studentów na praktyki zawodowe (Mobilność SMP Programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014) – procedura obowiązuje przez okres jednego roku akademickiego i określa: zasady aplikowania, metodologię oceny wniosków, procedury realizacji wyjazdów na część praktyki zawodowe i zasady ich rozliczania.
 • Nr 02.03. Komisja ds. SM (Mobilność SM Programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014) – procedura obowiązuje przez okres jednego roku akademickiego i określa: kto i na jakich zasadach przeprowadza proces kwalifikacji studentów na wyjazdy w Programie Erasmus w roku akademickim 2013/2014. Procedurę sporządzono w celu wspierania zasady transparentności procesów kwalifikacji.
 • Nr 02.04. Rozliczenie studenta na stypendium LLP Erasmus (Mobilność SMS Programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014) – procedura obowiązuje przez okres jednego roku akademickiego i określa: procedury i zasady związane z rozliczaniem pobytu zagranicą i uznawalnością okresu mobilności w Programie Erasmus.
 • Nr 02.05. Monitorowanie wpływu uczestnictwa w Programie Erasmus na życie zawodowe absolwentów – procedura określa w sposób w jaki PWSZ w Pile będzie monitorowała wpływ uczestnictwa w mobilności Erasmusa na sytuacje absolwentów na rynku pracy oraz wpływu na mobilności na wybór dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej studenta.
 • Nr 03.01. Wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (Mobilność STA Programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014) – procedura obowiązuje przez okres jednego roku akademickiego i określa: zasady aplikowania, metodologię oceny wniosków, procedury realizacji wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć i zasady ich rozliczania.
 • Nr 03.02. Wyjazdy w celach szkoleniowych (Mobilność STT Programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014) – procedura obowiązuje przez okres jednego roku akademickiego i określa: zasady aplikowania, metodologię oceny wniosków, procedury realizacji wyjazdów pracowników na szkolenia i zasady ich rozliczania.
 • Nr 03.03. Komisja ds. ST (Mobilność ST Programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014) ) – procedura obowiązuje przez okres jednego roku akademickiego i określa: kto i na jakich zasadach przeprowadza proces kwalifikacji pracowników na wyjazdy w Programie Erasmus w roku akademickim 2013/2014. Procedurę sporządzono w celu wspierania zasady transparentności procesów kwalifikacji.
Strategia internacjonalizacji PWSZ w Pile koresponduje z zadaniami wyznaczonymi w Uczelnianej Strategii Rozwoju, a celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie ogólnych założeń cytowanych w jego wstępie. Niniejsza Strategia determinuje jeden z kluczowych obszarów rozwoju PWSZ w Pile na najbliższe lata i odgrywała będzie istotną rolę, podczas opracowywania nowej Strategii Rozwoju Uczelni.
Głównym zadaniem Strategii Internacjonalizacji jest określenie, które aspekty współpracy międzynarodowej będą miały priorytetowe znaczenie dla funkcjonowania Uczelni, a które odgrywały będą rolę drugorzędną. Wreszcie, które aspekty obecnie pozostają poza zasięgiem PWSZ w Pile z względów prawnych lub organizacyjnych.
Ubiegając się o Kartę Erasmusa w Szkolnictwie Wyższym na lata 2014-2020 PWSZ w Pile zamierza mieć wkład w realizację Unijnej agendy modernizacji i internacjonalizacji obszaru szkolnictwa wyższego, w ramach niniejszych pięciu priorytetów:
 1. Podniesienie poziomu kształcenia celem zapewnienia absolwentów i naukowców, których potrzebuje Europa poprzez zagwarantowanie wysokiej jakości mobilności studentów – uczestników Programu, tak, aby pozyskali oni dodatkowe, konkurencyjne kompetencje formalne i nieformalne. Kompetencje, których nie będą mieli możliwości pozyskać lub ciężko będzie nabyć studentom nie uczestniczącym w wymianie międzynarodowej. Mobilność nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć w zagranicznych uczelniach partnerskich przyczyni się do przyspieszania procesu proliferacji wiedzy, poprzez szybszą i bardziej bezpośrednią wymianę informacji. Może to prowadzić również do wypracowania nowych rozwiązań lub ożywienia badań w zakresie B&R.
 2. Doskonalenie jakości i adekwatności szkolnictwa wyższego osiągnięte zostanie poprzez umożliwienie studentom dokonania wyboru, które kompetencje w ramach kierunku studiów mają największe znaczenie dla ich przyszłej kariery zawodowej, w połączeniu z wysoką jakością mobilności studentów. Tym samym korzystając z korzyści wynikających z Procesu Bolońskiego, systemu punktów ECTS oraz uczestnictwa w Programie, PWSZ w Pile pragnie stworzyć możliwość zrealizowania upodmiotowionej i zindywidualizowanej ścieżki rozwoju dla studentów zorientowanych na osiągnięciu konkretnych celów edukacyjnych.
 3. PWSZ w Pile uważa mobilność w celach szkoleniowych, zorientowaną na podnoszenie jakości oraz wydajności systemu zarządzania jako istotne wsparcie w realizacji założeń Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. Możliwość wymiany dobrych praktyk, zapoznania z systemami zarządzania w instytucjach partnerskich będzie miała ogromny wpływ na modyfikowanie i doskonalenie obecnych procesów i procedur.
 4. Uważamy działania dziedziczące z takich programów jak Leonardo da Vinci za szansę na tworzenie mostów komunikacyjnych dla transferu technologii pomiędzy obszarem szkolnictwa wyższego, światem nauki i biznesem, pozytywnie oddziałujących na rozwój regionalny. Wspólnie projekty realizowane przez przedstawicieli różnych sektorów stwarzają możliwość połączenia działań na rzecz uzyskania bardziej dokładnych, doskonalszych efektów. Jako instytucja posiadająca tego typu doświadczenie w skali mikro, z nadzieją spoglądamy na możliwość ich rozszerzenia do sakli makro.
 5. Doskonalenie zarządzania i finansowania – doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników, a w tym kadry zarządczej i pracowników administracji poprzez uczestnictwo w mobilności międzynarodowej, stanowi jeden z kluczowych elementów rozwoju i doskonalenia systemu zarządzania oraz systemu jakości. Jako uczelnia otwarta na kooperację z podmiotami subregionu i regionu, jesteśmy otwarci na działania mające na celu transfer wiedzy do lokalnych podmiotów prywatnych i administracji publicznej.
Działanie kluczowe 1
Działania kluczowe dla internacjonalizacji Uczelni to:
 1. Mobilność studentów i pracowników w Programie na lata 2014 – 2020 (następcy Programu Erasmus), a w tym mobilność do krajów trzecich, niebędących członkami Unii Europejskiej.
 2. Wspólne programy studiów licencjackich, a po uruchomieniu studiów magisterskich w PWSZ w Pile, stworzenie i prowadzenie międzynarodowych programów studiów magisterskich.
Największe znaczenie strategiczne dla internacjonalizacji PWSZ w Pile przypisuje się mobilności studentów i pracowników organizowanej w Programie. Uczelnia będzie dążyła do zwielokrotnienia osiągniętego obecnie poziomu wymiany międzynarodowej. Tym niemniej sprawą kluczową dla realizowanych mobilności pozostanie utrzymanie ich wysokiego standardu poprzez dalsze zapewnianie najwyższych możliwych stawek stypendiów na wyjazdy zagraniczne studentów oraz ustawicznie doskonalone procedur związanych z wyjazdami realizowanymi w Programie.
Istotnym aspektem mobilności pozostanie wsparcie świadczone na rzecz studentów i pracowników przyjeżdżających do PWSZ w Pile. Będzie ono realizowane m.in. poprzez aktualizację informacji o programach kształcenia oferowanych w języku polskim oraz modułach przygotowanych w języku angielskim. Uczelnia zobowiązuje się również do zapewnienia studentom przyjeżdżającym w Programie na lata 2014 – 2020 zakwaterowania w należącym do PWSZ w Pile Domu Studenta, zgodnie ze standardami oferowanymi studentom rodzimym. Poza wyżej wymienionymi, Uczelnia dołoży także starań, aby zapewnić aktualny pakiet informacyjny nt. kosztów życia i warunków pobytu w Pile.
Wszyscy studenci i pracownicy przyjeżdżający na okres dłuższy niż 2 miesiące, będą uczestniczyć w obowiązkowym, podstawowym kursie języka polskiego oraz dobrowolnym kursie „Historii Polski”. W miarę możliwości, Uczelnia dokładać będzie starań, aby realizować fakultatywny kurs nt. historii i kultury regionu pod warunkiem posiadania odpowiedniej kadry dydaktycznej i środków finansowych na to pozwalających. Studenci, biorący udział w ww. zajęciach otrzymają punkty ECTS dla każdego z kursów, zgodnie zasadami ECTS.
Studenci PWSZ w Pile uczęszczają na przewidziane w programie studiów, obowiązkowe zajęcia z języka obcego, które zapewniają uczestnikom uzyskanie kompetencji językowych na poziomie B2, według norm europejskiego paszportu językowego. Każdy student, ubiegający się o realizację części studiów za granicą, musi posiadać umiejętności językowe w ramach języka nauczania w wybranej uczelni partnerskiej na poziomie B2 lub wyższym. Dla grup studentów, uprawnionych do realizacji części studiów za granicą, PWSZ w Pile ma możliwość zorganizowania fakultatywnych kursów wsparcia językowego, pod warunkiem, że: studenci wyrażą chęć uczestnictwa w takim kursie, grupa jego uczestników będzie nie mnie mniejsza niż 5 studentów, a Uczelnia będzie dysponowała pozwalającymi na to środkami finansowymi.
Wszystkie wyjazdy studentów (wyjazdy na studia / wyjazdy na praktyki) zostaną udokumentowane w suplemencie do dyplomu zgodnie z Ustawą o Szkolnictwie Wyższym i obowiązującymi w Uczelni procedurami odnoszącymi się do zasad przygotowania tego dokumentu.
Działanie kluczowe 2:
Strategiczne partnerstwo dla kształcenia studentów kierunków medycznych wywodzących się z uczelni partnerskich w Ukrainie, jak również wspólne programy edukacyjne dla studentów polskiego pochodzenia z tego kraju oraz mniejszości Polskiej na Ukrainie. Zakładamy również dalszy rozwój oferty studiów o studia międzynarodowe współtworzone z uczelniami zagranicznymi, pod warunkiem wystąpienia okoliczności pozwalających na rozpoczęcie tego typu współpracy. Podczas tworzenia międzynarodowych programów kształcenia szczególna uwaga będzie przywiązywana do wsparcia, udzielonego w ramach wszystkich czynności realizowanych w ramach niniejszego działania kluczowego. Naszym celem będzie zachowanie systemu zarządzania, zorientowanego, na jakość, a tym samym opracowanie i utrzymanie modelu działa oraz zarzadzania programami odpowiadającemu dzisiejszemu wsparciu jakościowemu Programu Erasmus.
Promocja internacjonalizacji
PWSZ w Pile będzie kontynuowała promocję wszystkich rodzajów mobilności międzynarodowej, w których aktywnie uczestniczą nasi studenci i pracownicy. Tak jak dotychczas, dokładać będziemy starań, aby zaangażować lokalne władze i społeczność w tworzenie przyjaznego środowiska dla studentów i pracowników przyjeżdżających z uczelni partnerskich. Mamy nadzieję, że osiągniemy ten cel, przy użyciu różnych rodzajów promocji oraz poprzez podkreślanie znaczenia mobilności dla rozwoju lokalnego rynku.
Jednym z przygotowywanych działań mających wesprzeć ten cel będzie kooperacja w ramach promowania firm Miobility open / Mobility friendly. Mobility Open, to przedsiębiorstwa otwarte na studentów i pracowników przyjeżdżających w Programie na lata 2014 – 2020, tzn. posiadające ofertę sporządzoną, co najmniej w języku angielskim. Mobility friendly, to firmy, które poza spełnieniem warunków wymaganych od grupy Mobility Open, posiadają ofertę dodatkową skierowaną do odbiorców zagranicznych, np. specjalne rabaty etc.
PWSZ w Pile wyraża wolę czynnego wspierania promocji Miasta Piła oraz subregionu, lokalnej historii i kultury w ramach działań prowadzonych na rzecz promowania Uczelni wśród studentów i kadry zagranicznej, z zastrzeżeniem, że współpraca ta będzie się odbywała w ramach posiadanych przez Uczelnię środków finansowych i na zasadach partnerstwa.
Program Praktyk
Ważnym celem na najbliższe lata będzie przygotowanie oraz realizacja projektu, dotyczącego praktyk studenckich dla studentów pochodzących z naszych uczelni partnerskich. Projekt ten polega na pozyskaniu grupy lokalnych pracodawców, oferujących wysokiej jakości praktyki dla studentów zagranicznych. Pracodawcy Ci będą wspierani przez Uczelnią w zakresie realizacji zadań administracyjnych związanych z organizacją i rozliczaniem praktyk, ponadto PWSZ w Pile umożliwi studentom uczestniczącym w projekcie zakwaterowanie w Domu Studenta na zasadach dotyczących pobytu studentów rodzimych. Jednocześnie warunkiem uczestnictwa w projekcie uczelni zagranicznych będzie zagwarantowanie tożsamych możliwości dla studentów PWSZ w Pile.

PWSZ w Pile dąży do uczestnictwa w międzynarodowych projektach badawczych oraz projektach na rzecz rozwoju technologicznego. Celem Uczelni jest doskonalenie oraz zwiększenie poziomu dynamiki i kreatywności badań w skali Europejskiej; mamy nadzieję wzmocnić potencjał ludzki w obszarze badań oraz technologii poprzez zapewnienie wysokiej jakości procesu kształcenia, praktyk oraz nowoczesnej bazy dydaktycznej, pozwalających na działalność badawczą na poziomie osiągalnym dla PWSZ w Pile. Zamierzamy stymulować proces uczenia się przez całe życie oraz rozwój zawodowy, rozwijać konkurencyjność; realizować cele Lizbońskie – „Trójkąt wiedzy”: badania, edukacja i innowacyjność stanowiące jeden z kluczowych czynników działalności europejskiej. PWSZ w Pile jest otwarta na znaczne podniesienie jakości procesu kształcenia młodych Polaków zgodnie z potrzebami nowoczesnego zarządzania, efektywnego współzawodnictwa w zakresie badań naukowych, ale także na potrzebę wzmocnienia etyki akademickiej oraz wzmacniania więzi nauczyciel/mentor – student. W swej misji PWSZ w Pile koncentruje się na zapewnienia procesu kształcenia o najwyższej jakości oraz umożliwianiu pracownikom uczestnictwa w międzynarodowych projektach badawczych. Strategia internacjonalizacji PWSZ w Pile wspiera przynależność do konsorcjów/sieci oraz mobilność studentów i pracowników. Partnerstwa międzynarodowe zawierane są zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem.