Ubezpieczenie NNW i OC

 

Szanowni Studenci!

Informujemy, że w roku akademickim 2018/2019 dokonano wyboru Ubezpieczyciela dla NNW studentów PWSZ. Ubezpieczycielem jest: Interrisk TU S.A.

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW STUDENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH

Ogólne zasady ubezpieczenia:

1. Ogólne warunki ubezpieczenia EDU PLUS z dnia 23 marca 2018 roku

2. Deklaracja przystąpienia

3. Zestawienie świadczeń

Dobrowolne ubezpieczenie NNW dla studentów na rok akademicki 2018/2019 wynosi:

 

Suma ubezpieczenia Składka za 1 osobę
20 000 zł 48 zł

 

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej lub choroby i ich następstw, które zostały zdiagnozowane w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie podstawowym udzielana jest przez 24 godziny na dobę na obszarze całego świata.

Zakres ubezpieczenia obejmuje:

 • uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie,
 • koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych,
 • uszczerbek na zdrowiu w wyniku padaczki,
 • śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy,
 • śmierć opiekuna prawnego lub rodzica ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwegowypadku,
 • pogryzienie przez psa, pokąsanie, ukąszenie/użądlenie,
 • wstrząśnienie mózgu w następstwie nieszczęśliwego wypadku.


Powyższy zakres ochrony został dodatkowo rozszerzony o:

 • oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • odmrożenia,
 • pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • pobyt w szpitalu w wyniku choroby,
 • poważne zachorowanie ( nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek,
 • transplantacja głównych organów, poliomeltis, utrata słuchu, utrata wzroku, anemia
 • aplastyczna, stwardnienie rozsiane),
 • koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM

 
Ogólne zasady ubezpieczenia  
1.    Ogólne Warunki Ubezpieczenia   (jw.)
2.    Deklaracja przystąpienia (jw.)
 
Dobrowolne ubezpieczenie OC dla studentów PWSZ na rok akademicki 2018/2019 wynosi:


 

Suma gwarancyjna
 
50 000 zł
na wszystkie zdarzenia w odniesieniu do szkód wyrządzonych przez wszystkich studentów
odbywających czynności w ramach jednej praktyki studenckiej 10 000 zł na jedno zdarzenie w odniesieniu do jednego studenta

Składka za 1 osobę
 
     42,00 zł

 Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną deliktową  za czynności studentów podejmowane w ramach praktyk studenckich w zakładach pracy/uczelniach z którymi uczelnia podpisała porozumienie – umowę cywilnoprawną  o prowadzenie praktyk zawodowych.
 
Jednocześnie informujemy, że z każdej wypłaty odszkodowania na rzecz osoby trzeciej będzie potrącane 100 zł.

 

 

 

 
 
INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU CHĘCI ZAWARCIA UBEZPIECZENIA
 
 
KROK 1
Wypełnij deklarację w której zadeklarujesz zakres ubezpieczenia tj. NNW lub NNW + OC. (Deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia do pobrania druk ze strony internetowej PWSZ lub na terenie uczelni).  
 
KROK 2
Dokonaj wpłaty na numer konta bankowego Interrisk TU S.A. w wysokości :
•    48,00 zł w przypadku wyboru wyłącznie ubezpieczenia NNW,  
UWAGA! W tytule przelewu należy wpisać numer umowy ubezpieczenia tj. EDUAP 059791  z podaniem imienia i nazwiska osoby dokonującej opłatę oraz rok urodzenia.
Nr rachunku bankowego: 09 1240 6960 7170 0012 5005 9791
 
•    90,00 zł w przypadku wyboru ubezpieczenia NNW + OC,
UWAGA! W tytule przelewu należy wpisać numer umowy ubezpieczenia tj. EDUAP 059792  z podaniem imienia i nazwiska osoby dokonującej opłatę oraz rok urodzenia. Nr rachunku bankowego: 79 1240 6960 7170 0012 5005 9792
 
 
KROK 3
Po dokonaniu zapłaty składki z kroku 2 należy przesłać potwierdzenie opłacenia składki wraz z deklaracją przystąpienia na adres: malgorzata.andrzejewska@np.com.pl
 
Zgłoszenie do ubezpieczenia oraz wpłaty należy dokonać w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 26.11.2018 r.    
 
KROK 4
Na podstawie ww. danych przesłanych drogą elektroniczną w ciągu jednego dnia roboczego będzie odsyłane na wskazany adres e-mail potwierdzenie ochrony ubezpieczeniowej.
 
 
Osoba do kontaktu:
Zastępca Dyrektora – Małgorzata Andrzejewska tel. 67 351 62 50 malgorzata.andrzejewska@np.com.pl
 
 
ZGŁOSZENIE SZKODY W INTERRISK TU S.A. Z UBEZPIECZENIA NNW STUDENTÓW PWSZ  
 
Szkody będące następstwem NW można zgłaszać przez stroną internetową https://klient.interrisk.pl/zgloszenieszkody/1
 
Numer polisy ubezpieczeniowej niezbędnej przy zgłoszeniu szkody będącej następstwem NW: • EDUAP nr 059791 i/lub EDUAP nr 059792 - okres ubezpieczenia od
01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.