Opłaty za studia

WYSOKOŚĆ I ZASADY WNOSZENIA OPŁAT ZA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

 

Dotyczy wyłącznie studentów:

- niestacjonarnych

 

KIERUNEK

OPŁATA SEMESTRALNA

OPŁATA RATALNA ( dla studentów I i II roku)

OPŁATA RATALNA ( dla studentów trzeciego i czwartego roku)

Ekonomia

1900 zł

475 zł

380 zł

Politologia

1950 zł

487,50 zł

390 zł

Filologia

2200 zł

550 zł

440 zł

Praca Socjalna – studia pierwszego stopnia

2000 zł

500 zł

400 zł

Praca Socjalna – studia drugiego stopnia

2000 zł

500 zł

400 zł

Elektrotechnika

2200 zł

550 zł

440 zł

Mechanika i Budowa Maszyn

2200 zł

550 zł

440 zł

Budownictwo

2200 zł

550 zł

440 zł

Transport

2200 zł

550 zł

440 zł

Pielęgniarstwo

2400 zł

600 zł

480 zł

Fizjoterapia

2700 zł

675 zł

540 zł

Ratownictwo Medyczne

2400 zł

600 zł

480 zł

Kosmetologia

2300 zł

575 zł

460 zł

Studenci pierwszego i drugiego roku studiów mogą wnosić opłaty za studia w 8 ratach płatne w terminach:

 

 • I rata do 15 października 2016 r.
 • II rata do 15 listopada 2016 r.
 • III rata do 15 grudnia 2016 r.
 • IV rata do 15 stycznia 2017 r.
 • V rata do 15 marca 2017 r.
 • VI rata do 15 kwietnia 2017 r.
 • VII rata do 15 maja 2017 r.
 • VIII rata do 15 czerwca 2017 r.

 

Studenci trzeciego i czwartego roku mogą wnosić opłaty za studia w 10 ratach płatne w terminach:

 

 • I rata do 15 października 2016 r.
 • II rata do 15 listopada 2016 r.
 • III rata do 15 grudnia 2016 r.
 • IV rata do 15 stycznia 2017 r.
 • V rata płatna do 15 lutego 2017 r.
 • VI i VII rata do 15 marca 2017 r.
 • VIII rata do 15 kwietnia 2017 r.
 • IX rata do 15 maja 2017 r.
 • X rata do 15 czerwca 2017 r.

 

 

UWAGA!

W przypadku wniesienia opłaty za semestr jednorazowo

 • do 15 października 2016 r. za semestr zimowy
 • do 15 marca 2017 r. za semestr letni

studentowi przyznaje się ulgę w wysokości 100 zł za każdy semestr.

Opłaty za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych należy uiszczać wyłącznie na indywidualny rachunek bankowy (numer w Umowie o warunkach świadczenia usług edukacyjnych dla studentów). Uczelnia nie odpowiada za skutki wykorzystywania numerów kont innych niż w umowie.

Wobec studentów, którzy zalegają z opłatą, Instytuty zobowiązane są do powstrzymywania się od wydawania kart egzaminacyjnych, dokonywania zaliczeń semestru, wpisu na semestr. Brak uregulowania zaległości powyżej 1 miesiąca po upływie terminu płatności skutkuje skreśleniem z listy studentów.

Osoby, które zostały skreślone z listy studentów/słuchaczy z powodu braku opłat, mogą złożyćpisemny wniosek o ponowne wpisanie na listę, jeśli uregulują zaległości wraz z należnymi odsetkami ustawowymi.

Za powtarzanie przedmiotu na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce ustala się semestralną opłatę obliczaną, jako iloczyn semestralnej liczby godzin dydaktycznych powtarzanego przedmiotu oraz stawki wynoszącej 6 zł za jedną godzinę zajęć.

Za korzystanie z zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS oraz z zajęć nieobjętych planem studiów ustala się semestralną opłatę w wysokości 150 zł za każdy przedmiot.

Uczelnia nie pobiera opłat za rejestrację na kolejny semestr lub rok studiów, egzaminy, w tym egzamin poprawkowy, egzamin komisyjny, egzamin dyplomowy, wydanie dziennika praktyk zawodowych, złożenie i ocenępracy dyplomowej oraz wydanie suplementu do dyplomu.

Informacja

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 99 ust. 2a ustawy z dnia 27.07.2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) uprzejmie informuje wszystkich zainteresowanych studentów i absolwentów, ze rozpoczęte przez nich studia przed datą 1.10.2011 r. (wejścia w życie znowelizowanych przepisów ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym) nie mają wpływu na odpłatność za studia stacjonarne w uczelniach publicznych.

Podjęcie dowolnego kierunku studiów I stopnia na naszej Uczelni nie wiąże się z koniecznością jednoczesnego podjęcia studiów II stopnia na innej uczelni.
Każdy student, który w roku akademickim 2011/2012 został przyjęty na studia II stopnia będzie mógł ponadto podjąć inne studia także I stopnia i nie wnosić za nie opłat.
Podajemy również, że wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem na drugim i kolejnych kierunkach studiów ustala Rektor Uczelni.

Zasady wystawiania faktur VAT za usługi edukacyjne

Na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337), stosuje się następujące zasady przy wystawianiu faktur potwierdzających wniesienie opłaty za usługi edukacyjne:

 1. Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty za usługi edukacyjne wystawiane są na podmiot, z którym zawarła umowę o naukę.
 2. Dokonanie wpłaty przez pracodawcę na rzecz swojego pracownika z tytułu świadczonych usług edukacyjnych nie zmienia faktu, że usługobiorcą jest STUDENT -PRACOWNIK. W takim przypadku NABYWCĄ na wystawionej fakturze będzie student - pracownik, natomiast pracodawca będzie figurował jako płatnik.
 3. Faktura VAT potwierdzająca dokonanie opłaty z tytułu świadczonych usług edukacyjnych może zostać wystawiona na pracodawcę jako nabywcę usługi, wyłącznie w takim przypadku, gdy pracodawca zawrze z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Stanisława Staszica w Pile umowę cywilnoprawną na świadczenie takich usług na rzecz oddelegowanego pracownika. Nie jest możliwe wystawienie faktury VAT na firmę, która refunduje studentowi ponoszone przez niego koszty nauki.
 4. Zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia powołanego w podstawie prawnej, fakturę VAT wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi z zastrzeżeniem § 10 i 12. Zgodnie z § 10 ust. 1 i 3 rozporządzenia, jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część lub całość należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, ratę, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy. Fakturę wystawia się również nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano każdą kolejną część należności. Wpłatę czesnego przez studenta traktujemy jako zaliczkę. Fakturę VAT dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a taką osobą jest student, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług wystawia się tylko i wyłącznie na żądanie tych osób.

W związku z powyższym, fakturę VAT wystawiamy na żądanie studenta zgłoszone w ciągu siedmiu dni od dnia dokonania opłaty za studia.

Po upływie tego terminu nie będzie możliwe wystawienie faktury. Uczelnia może wystawić wyłącznie zaświadczenie o wysokości dokonanej wpłaty.

Wniosek o wystawienie faktury

Pobierz plik programu WordPobierz plik PDF