Opłaty za studia

WYSOKOŚĆ I ZASADY WNOSZENIA OPŁAT ZA STUDIA NIESTACJONARNE W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018*

KIERUNEK
OPŁATA SEMESTRALNA
OPŁATA RATALNA

Ekonomia

1900 zł

475 zł

Praca Socjalna – studia drugiego stopnia

2000 zł

500 zł

Elektrotechnika

2200 zł

550 zł

Mechanika i Budowa Maszyn

2200 zł

550 zł

Budownictwo

2200 zł

550 zł

Transport

2200 zł

550 zł

 * - możliwość płatności kartą w kasie Uczelni
    

Studenci pierwszego i drugiego roku studiów, mogą wnosić opłaty za studia w 8 ratach, płatnych w terminach:

 • I rata do 15 października 2017 r.
 • II rata do 15 listopada 2017 r.
 • III rata do 15 grudnia 2017 r.
 • IV rata do 15 stycznia 2018 r.
 • V rata do 15 marca 2018 r.
 • VI rata do 15 kwietnia 2018 r.
 • VII rata do 15 maja 2018 r.
 • VIII rata do 15 czerwca 2018 r.

 

UWAGA!

W przypadku wniesienia opłaty za semestr jednorazowo

 • do 15 października 2017 r. za semestr zimowy
 • do 15 marca 2018 r. za semestr letni

studentowi przyznaje się ulgę w wysokości 100 zł za każdy semestr.

Opłaty uważa się za dokonane z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy uczelni.

Opłaty za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych należy uiszczać wyłącznie na indywidualny rachunek bankowy (numer w Umowie o warunkach świadczenia usług edukacyjnych dla studentów). Uczelnia nie odpowiada za skutki wykorzystywania numerów kont innych niż w umowie.

Wobec studentów, którzy zalegają z opłatą, Instytuty zobowiązane są do powstrzymywania się od wydawania kart egzaminacyjnych, dokonywania zaliczeń semestru, wpisu na semestr. Brak uregulowania zaległości powyżej 1 miesiąca po upływie terminu płatności skutkuje skreśleniem z listy studentów.

Osoby, które zostały skreślone z listy studentów/słuchaczy z powodu braku opłat, mogą złożyć pisemny wniosek o ponowne wpisanie na listę, jeśli uregulują zaległości wraz z należnymi odsetkami ustawowymi.

Za powtarzanie przedmiotu na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce ustala się semestralną opłatę obliczaną, jako iloczyn semestralnej liczby godzin dydaktycznych powtarzanego przedmiotu oraz stawki wynoszącej 6 zł za jedną godzinę zajęć.

Za korzystanie z zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS oraz z zajęć nieobjętych planem studiów ustala się semestralną opłatę w wysokości 150 zł za każdy przedmiot.

Uczelnia nie pobiera opłat za rejestrację na kolejny semestr lub rok studiów, egzaminy, w tym egzamin poprawkowy, egzamin komisyjny, egzamin dyplomowy, wydanie dziennika praktyk zawodowych, złożenie i ocenę pracy dyplomowej oraz wydanie suplementu do dyplomu.

Informacja

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 99 ust. 2a ustawy z dnia 27.07.2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) uprzejmie informuje wszystkich zainteresowanych studentów i absolwentów, ze rozpoczęte przez nich studia przed datą 1.10.2011 r. (wejścia w życie znowelizowanych przepisów ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym) nie mają wpływu na odpłatność za studia stacjonarne w uczelniach publicznych.

Podjęcie dowolnego kierunku studiów I stopnia na naszej Uczelni nie wiąże się z koniecznością jednoczesnego podjęcia studiów II stopnia na innej uczelni.
Każdy student, który w roku akademickim 2011/2012 został przyjęty na studia II stopnia będzie mógł ponadto podjąć inne studia także I stopnia i nie wnosić za nie opłat.
Podajemy również, że wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem na drugim i kolejnych kierunkach studiów ustala Rektor Uczelni.

Zasady wystawiania faktur VAT za usługi edukacyjne

Na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337), stosuje się następujące zasady przy wystawianiu faktur potwierdzających wniesienie opłaty za usługi edukacyjne:

 1. Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty za usługi edukacyjne wystawiane są na podmiot, z którym zawarła umowę o naukę.
 2. Dokonanie wpłaty przez pracodawcę na rzecz swojego pracownika z tytułu świadczonych usług edukacyjnych nie zmienia faktu, że usługobiorcą jest STUDENT-PRACOWNIK. W takim przypadku NABYWCĄ na wystawionej fakturze będzie student - pracownik, natomiast pracodawca będzie figurował jako płatnik.
 3. Faktura VAT potwierdzająca dokonanie opłaty z tytułu świadczonych usług edukacyjnych może zostać wystawiona na pracodawcę jako nabywcę usługi, wyłącznie w takim przypadku, gdy pracodawca zawrze z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Stanisława Staszica w Pile umowę cywilnoprawną na świadczenie takich usług na rzecz oddelegowanego pracownika. Nie jest możliwe wystawienie faktury VAT na firmę, która refunduje studentowi ponoszone przez niego koszty nauki.
 4. Zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia powołanego w podstawie prawnej, fakturę VAT wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi z zastrzeżeniem § 10 i 12. Zgodnie z § 10 ust. 1 i 3 rozporządzenia, jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część lub całość należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, ratę, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy. Fakturę wystawia się również nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano każdą kolejną część należności. Wpłatę czesnego przez studenta traktujemy jako zaliczkę. Fakturę VAT dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a taką osobą jest student, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług wystawia się tylko i wyłącznie na żądanie tych osób.

W związku z powyższym, fakturę VAT wystawiamy na żądanie studenta zgłoszone w ciągu siedmiu dni od dnia dokonania opłaty za studia.

Po upływie tego terminu nie będzie możliwe wystawienie faktury. Uczelnia może wystawić wyłącznie zaświadczenie o wysokości dokonanej wpłaty.

Wniosek o wystawienie faktury

Pobierz plik programu WordPobierz plik PDF