Centrum Transferu Technologii

Podstawową przesłanką do zainicjowania działalności tej ogólnouczelnianej jednostki, jest chęć optymalnego wykorzystania potencjału intelektualnego oraz technicznego Uczelni dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu północnej Wielkopolski.

Powstanie CTT PWSZ w Pile, jest również odpowiedzią na przyjętą w 2000 roku przez Unię Europejską „Strategię Lizbońską”, wpisuje się także we wdrażaną przez Polskę „Narodową Strategię Rozwoju”. Cele CTT komponują się również z przyjętą „Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego" oraz "Regionalną Strategią Innowacji dla Wielkopolski”.

OFERTA CTT skierowana jest do jednostek sektora publicznego, jak i prywatnego gospodarki. Podmioty te mogą podjął współpracę z CTT w ramach m.in.: doradztwa, szkoleń, usług projektowych, badań oraz ekspertyz - zarówno z dziedziny nauk technicznych, ekonomicznych, jak również i medycznych.
Centrum otwarte jest na wszelkie formy współpracy z podmiotami zewnętrznymi, dlatego zachęcam do skorzystania z oferty.

ZAPRASZAMY NA STRONĘ CTT

ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z BAZĄ KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW, USŁUG I INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ