Wymagane dokumenty

 1. podanie o przyjęcie na I rok studiów na ustalonym formularzu,
 2. oryginał, odpis lub poświadczoną przez uczelnię kopię świadectwa dojrzałości,
 3. świadectwo ukończenia szkoły średniej/ponadgimnazjalnej (oryginał lub kopia potwierdzona przez uczelnię) – tylko w przypadku studiów pierwszego stopnia,
 4. zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do studiów na obranym kierunku – dotyczy kierunków: Fizjoterapia, Kosmetologia, Pielęgniarstwo, Ratownictwo Medyczne,
 5. kserokopia dowodu osobistego poświadczona notarialnie lub przez pracownika sekretariatu właściwego Instytutu PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile.
 6. jedną aktualną fotografię zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz zamieszczenie zdjęcia w formie elektronicznej w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów" - to zmiana z grudnia ubiegłego roku,
 7. dowód opłaty rekrutacyjnej,
 8. oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej, o którym mowa w art. 169 ust. 1a ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym w przypadku kandydata na studia stacjonarne,
 9. w przypadku kandydatów na kierunek Pielęgniarstwo – studia pomostowe dodatkowo należy dostarczyć prawo wykonywania zawodu oraz dyplom pielęgniarski,
 10. w przypadku kandydatów kończących zagraniczne szkoły średnie/ ponadgimnazjalne (późniejszy termin wydawania świadectw) kandydat może złożyć stosowne zaświadczenie dot. świadectwa dojrzałości. W przypadku przyjęcia na studia, student zobowiązany jest w terminie 14 dni od otrzymania decyzji lub najpóźniej do 15 września dostarczyć oryginał świadectwa dojrzałości pod rygorem skreślenia z listy przyjętych na studia,
 11. oryginał dokumentu potwierdzającego udział w finale olimpiady przedmiotowej konkursie, o których mowa w § 1. ust. 3,
 12. kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu na Uczelni),
 13. kserokopię suplementu do dyplomu (oryginał do wglądu na Uczelni) – dotyczy absolwentów, którzy ukończyli studia w latach, w których był on wydawany, a w przypadku pozostałych studentów wypis z indeksu,
 14. umożliwia się złożenie zaświadczenia o ukończeniu studiów pierwszego stopnia przez absolwentów, dla których nie upłynął ustawowy termin wydania dyplomu przez uczelnię,  
 15. w przypadku złożenia świadectw i dyplomów zagranicznych oraz innych dokumentów z informacjami o przebiegu kształcenia należy dodatkowo złożyć ich tłumaczenie na język polski przez osoby wskazane w § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie postępowania w celu uznania albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (Dz. U. z 2015 poz. 447 z późn. zm.).
Po dokonaniu rejestracji ON-LINE, dokumenty należy złożyć w sekretariacie danego Instytutu:
 • Sekretariat INSTYTUTU OCHRONY ZDROWIA
  dla kierunków: FIZJOTERAPIA, PIELʘGNIARSTWO, KOSMETOLOGIA, RATOWNICTWO MEDYCZNE - bud. B, parter, s. 6
 • Sekretariat INSTYTUTU STOSOWANYCH STUDIÓW SPOŁECZNYCH
  dla kierunku: EKONOMIA, FILOLOGIA - bud. B, II piętro, s. 211
 • Sekretariat INSTYTUTU STOSOWANYCH STUDIÓW SPOŁECZNYCH
  dla kierunków: PRACA SOCJALNA - bud. B, II piętro, s. 213
 • Sekretariat INSTYTUTU POLITECHNICZNEGO
  dla kierunków: BUDOWNICTWO, ELEKTROTECHNIKA, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, TRANSPORT - bud. J, I piętro, s. 119, 120