Determinanty rozwoju - KONFERENCJA

Głównym celem konferencji jest wymiana myśli, poglądów oraz doświadczeń naukowych i zawodowych, wskazujących na determinanty rozwoju zrównoważonego z perspektywy regionalnej, krajowej i międzynarodowej. Podczas konferencji analizie poddany zostanie proces rozwoju zrównoważonego w aspekcie ekonomicznym, środowiskowym i społecznym, przyjmując różne perspektywy badawcze - lokalną, regionalną, krajową i międzynarodową, ze szczególnym uwzględnieniem szans i zagrożeń zrównoważonego rozwoju na obszarach wiejskich oraz wyzwań gospodarki opartej na wiedzy.


TEMATYKA KONFERENCJI
  • Rozwój zrównoważony w regionie, w Polsce i w Unii Europejskiej – przepływy i współzależności
  • Polityki Unii Europejskiej na rzecz rozwoju zrównoważonego – efekty i perspektywy
  • Rozwój gospodarczy a zasoby środowiskowe na obszarach wiejskich
  • Kształtowanie się nowoczesnego rynku pracy i kapitału ludzkiego
  • Ekonomika edukacji
  • MŚP a rozwój zrównoważony regionów w Polsce i w UE
  • Zrównoważony rozwój samorządowych przestrzeni regionalnych
  • Paradygmat zrównoważonego rozwoju i jego ewolucja.

Szczegóły na stronie: www.konferencja.pwsz.pila.pl