Zagadnienia na egzamin dyplomowy - praca socjalna, studia magisterskie

Pytania kierunkowe dla całości: student/ka losuje jedno zagadnienie jako pytanie pierwsze

 1. Definiowanie pracy socjalnej a jej stosowanie.
 2. Przesłanki deontologiczne pracy socjalnej.
 3. Cele pracy socjalnej.
 4. Cechy charakterystyczne pracy socjalnej.
 5. Zasoby, którymi posługuje się pracownik socjalny.
 6. Związki pracy socjalnej z polityką społeczną.
 7. Uwarunkowania ekonomiczne polityki i pracy socjalnej.
 8. Pomoc społeczna a praca socjalna.
 9. Podejście ekologiczne w pracy socjalnej.
 10. Kwalifikacje formalne pracowników socjalnych.
 11. Cechy dobrego pracownika socjalnego.
 12. Etos zawodu pracownika socjalnego.
 13. Zasady komunikacji z klientem w pracy socjalnej.
 14. Asystent w pracy socjalnej z rodziną - kwalifikacje formalne, obowiązki, uprawnienia.
 15. Instytucje polityki społecznej państwa wspierające podmiot pracy socjalnej – rodzinę.
 16. Sposoby aktywizacji społecznej klienta pracy socjalnej.
 17. Współpraca pracownika socjalnego z innymi realizatorami usług społecznych.
 18. Współczesne instrumenty pracy z klientem w pomocy społecznej.
 19. Zadania współczesnej pomocy społecznej.
 20. Pomoc psychologiczna, psychoterapia i interwencja kryzysowa – ich charakterystyka.
 21. Zaburzenia osobowości – osobowość paranoiczna, schizoidalna i dyssocjalna.
 22. Inteligencja i jej rodzaje – społeczna, emocjonalna, poznawacza i inne.
 23. Podstawowe koncepcje osobowości.
 24. Metody pracy socjalnej.
 25. Etyka zawodowa pracownika socjalnego.
 26. Podstawowe cechy środowiska lokalnego.
 27. Więzi w grupie społecznej.
 28. Rodzina w pracy socjalnej – funkcje rodziny
 29. Instytucjonalne formy wsparcia osób starszych.
 30. Ubóstwo jako problem społeczny.

Zagadnienia na egzamin magisterski dla specjalności

Każdy student/ka losuje po jednym pytaniu/zagadnieniu zgodnie ze swoją specjalnością – pytanie drugie

Wsparcie społeczne i rehabilitacja w pracy socjalnej

 1. Psychologiczne zasady niesienia pomocy jednostkom potrzebującym wsparcia oraz czynniki decydujące o ich skuteczności. Proszę zaprojektować pomoc dla kobiety, matki trojga małoletnich dzieci, która doświadcza ze strony męża przemocy (fizycznej i psychicznej).
 2. Choroby i dysfunkcje człowieka w kontekście norm rozwojowych z uwzględnieniem reguł dziedziczenia i wpływu czynników środowiskowych. Co Pani/Pana zdaniem w większym stopniu determinuje wystąpienie dysfunkcji: natura czy kultura?
 3. Proszę sformułować własną definicję poradnictwa jako formę pomocy jednostce lub grupie społecznej.
 4. Specyfika różnych form pomocy psychologicznej: psychoprofilaktyki, psychoterapii i interwencji kryzysowej (elementy wspólne i rozbieżne).
 5. Główne kategorie rodzin korzystających z pomocy społecznej w Polsce. Proszę wybrać i omówić zakres pomocy dla jednej z nich.
 6. Proszę przeanalizować typy bezrobocia i metody jego ograniczania (w Polsce i na świecie).
 7. Proszę omówić indywidualne i środowiskowe determinanty uzależnień substancjonalnych (alkoholizm, narkomania itp.).
 8. Proszę przedstawić zadania pracownika socjalnego i możliwości pomocy rodzinie w sytuacji przemocy przy zastosowaniu procedury „Niebieskiej Karty”.
 9. Proszę ocenić wartość projektu socjalnego jako narzędzia w procesie wsparcia osób z niepełnosprawnością ruchową lub intelektualną.
 10. Kryzys życiowy a kryzys rozwojowy – proszę zaprezentować podobieństwa i różnice.

Zarzadzanie projektami specjalnymi

 1. Proszę zdefiniować pojęcie „projekt socjalny” i wskazać czym się wyróżnia na tle innych działań społecznych.
 2. Proszę wskazać kategorie i rodzaje projektów socjalnych i omówić te rodzaje
 3. Proszę omówić cykl projektowy – etapy
 4. Proszę omówić jakie znaczenie dla planowania pracy w projekcie ma właściwe zdefiniowanie problemu.
 5. Opracowanie założeń metodologicznych jest jednym z etapów projektu socjalnego – proszę wymienić i scharakteryzować zagadnienia, których opracowanie może pomóc w ustaleniu koncepcji projektu (fazy i etapy przygotowania projektu).
 6. Proszę omówić strukturę projektu socjalnego.
 7. Proszę opisać w jaki sposób dokonuje się monitoringu w projekcie podczas realizacji oraz wymienić kryteria ewaluacji projektu.
 8. Jaką rolę w projektowaniu pełni drzewko celów? Proszę scharakteryzować zasady określania celów.
 9. Proszę zaprezentować rodzaje wskaźników oceny projektu i podać ich przykłady.
 10. Zdefiniowanie jakich parametrów jest istotne z punktu widzenia planowania i sterowania przebiegiem projektu socjalnego? Proszę określić jakie funkcje pełnią te parametry.